Belg vreest inkomenstekort in gezin na overlijden of werkonbekwaamheid

  • 2 op 3 Belgen vreest inkomenskloof in gezin na overlijden of werkonbekwaamheid
  • 91,1% van de Belgen heeft nog nooit van een overgangsuitkering gehoord
  • Inkomenskloof geschat op gemiddeld 8.772 euro per jaar bij overlijden
  • 1 respondent op 4 heeft een levensverzekering met overlijdensdekking
  • Slechts 5,8% van de respondenten heeft een levensverzekering met een dekking werkonbekwaamheid
Belgen maken zich zorgen over een mogelijke inkomenskloof in hun gezin na hun overlijden, maar zijn hier onvoldoende tegen ingedekt. Dat blijkt uit een studie van ERGO Insurance in samenwerking met KUL Campus Brussel bij 1.000 Belgen die getrouwd, feitelijk of wettelijk samenwonend zijn. 24,9% van de respondenten en 20,6% van hun partners heeft een levensverzekering met overlijdensdekking. Bovendien schat het merendeel van de ondervraagden de kosten voor een overlijdensdekking of een dekking werkonbekwaamheid te hoog in.

Inkomenskloof geschat op 8.772 euro per jaar bij overlijden

Meer dan twee derde van de Belgen (70%) schat in dat hun gezin geld tekort zal komen wanneer ze overlijden. Bij deze inschatting werd rekening gehouden met alle andere inkomsten zoals sociale uitkeringen, eigen spaargeld, investeringen en zelfs verzekeringen. 36,4% van de Belgen schat dat ze nog tussen 1 en 1.000 euro tekort zouden komen en 30,7% zou zelfs tussen de 1.000 en 2.000 euro tekort komen. Gemiddeld schat de Belg in dat er een inkomenskloof voor zijn gezin zou ontstaan van maar liefst 731 euro netto per maand of 8.772 euro per jaar, vooropgesteld dat er beduidend minder gezinsverbruik is wanneer één van de gezinshoofden sterft. Met gezinsverbruik worden de typische uitgaven van een gezin bedoeld voor voedsel, kleding, hygiëne, gezondheid, ontspanning, transport, communicatie, elektriciteit, verwarming etc.

Onvoldoende kennis over sociale hulpmaatregelen

Toch is de Belg zich onvoldoende bewust van de mogelijke sociale hulpmaatregelen. 37,2% van de respondenten weet niet of zij of hun partner recht hebben op een overlevingspensioen bij overlijden. Hier zijn dan ook bepaalde voorwaarden aan verbonden. Zo is er een wettelijk bepaalde minimumleeftijd. Die bedraagt in 2016 45 jaar en 6 maanden en wordt jaarlijks verhoogd, tot 55 jaar in 2030.

Begin 2015 werd daarnaast de overgangsuitkering ingevoerd voor personen die niet voldoen aan de minimumleeftijd en van wie de huwelijkspartner overlijdt na 31 december 2014. Die geeft recht op een uitkering van 12 maanden voor personen zonder kinderlast en 24 maanden voor personen met kinderlast. 91,1% van de ondervraagden heeft nog nooit van de overgangsuitkering gehoord.

Niet getrouwd en geen kinderen is geen overlevingspensioen of overgangsuitkering

Om van een overlevingspensioen of overgangsuitkering te genieten, moeten de partners minstens 1 jaar gehuwd geweest zijn op het moment van overlijden of de periode van wettelijk samenwonen (voorafgaand) en huwelijk moet samen minimum 1 jaar bedragen. Uitzonderingen op die voorwaarde zijn mogelijk, bijvoorbeeld wanneer er een kind uit het huwelijk geboren is of indien een van de partners kinderen ten laste heeft op het moment van overlijden (*).

De overheid zou meer moeten doen om het publiek te informeren over de mogelijkheden van het overlevingspensioen en andere sociale hulpmaatregelen. Ook verzekeraars en hun adviseurs kunnen het publiek hierin bijstaan.

Bij werkonbekwaamheid wordt de inkomenskloof gelijkaardig ingeschat

67,5% van de Belgen schat in dat hun gezin een maandelijks tekort zal hebben wanneer ze werkonbekwaam worden. De geschatte inkomenskloof bij werkonbekwaamheid is net iets lager dan bij overlijden en komt neer op gemiddeld 7.224 euro per jaar of 602 euro netto per maand. Hier werd ook rekening gehouden met alle andere inkomsten zoals sociale uitkeringen, eigen spaargeld, investeringen en zelfs verzekeringen. Bij werkonbekwaamheid denkt 32,5% van de respondenten dat ze niets tekort zullen komen, ten opzichte van 30% bij overlijden (zie figuur 1).

Deze inschatting is opmerkelijk, aangezien een sociale uitkering bij werkonbekwaamheid voor een werknemer slechts 60% van het beroepsinkomen bedraagt tijdens het eerste jaar en bovendien onderhevig is aan een maximum. Vanaf het tweede jaar wordt dit 65% voor een gezinshoofd met iemand ten laste, 55% voor een alleenstaande en slechts 40% voor een samenwonende. Deze laatste samenlevingsvorm is overigens diegene die het vaakste voorkomt (**).

Bovendien is er nog steeds beduidend meer gezinsverbruik bij werkonbekwaamheid dan wanneer er een gezinshoofd sterft.

Belg dekt zich niet voldoende in tegen mogelijke inkomenskloof

Wanneer er bij de respondenten gepeild wordt naar hun grootste zorgen voor later, zegt 54,9% zich zorgen te maken over het risico op zware ziekte en de bijhorende kosten. 48,8% is ook bezorgd zijn of haar levensstandaard niet langer te kunnen behouden na het pensioen.

Ondanks de geschatte inkomenskloof blijken veel Belgen zich niet genoeg in te dekken tegen de mogelijke gevolgen van overlijden of werkonbekwaamheid in hun gezin. 24,9% van de respondenten en 20,6% van hun partners heeft een levensverzekering met overlijdingsdekking en amper 5,8% van de respondenten en 3,9% van hun partners heeft een levensverzekering met een dekking werkonbekwaamheid.

Wel zegt 51,8% van de respondenten voor zijn pensioen te sparen aan de hand van een levensverzekering. Daarentegen heeft 32,4% van de Belgische koppels nog nooit nagedacht over de aankoop van een levensverzekering.

Een aantal andere interessante cijfers uit de studie:

  • 62,2% van de Belgen doet niet aan successieplanning.
  • Slechts 10,6% van de respondenten heeft een testament opgesteld.
  • 14,8% van de Belgen heeft een uitvaartverzekering, die de kosten van een uitvaart dekt.

Probleem prijsperceptie overlijdensdekking en dekking werkonbekwaamheid

Uit de rondvraag blijkt tevens dat Belgen de kosten van een verzekering met overlijdensdekking en een verzekering met dekking tegen werkonbekwaamheid te hoog inschatten. Niet minder dan 71,2% van de ondervraagden overschat de prijs van een overlijdensdekking (***). 66.7% van de respondenten schat de kost van een dekking werkonbekwaamheid te hoog in.

Er is dus duidelijk nood aan een betere communicatie rond de premies van een overlijdensdekking of een dekking werkonbekwaamheid. De bal ligt in het kamp van de verzekeraars en hun adviseurs!

Bronvermelding:

(*)http://www.onprvp.fgov.be/NL/futur/survivorpension/whichterms/paginas/default.aspx

(**)http://www.riziv.fgov.be/nl/statistieken/uitkeringen/Paginas/default.aspx#.V7qqHfmLRD9

(***)Op basis van een gemiddelde premie bij ERGO Insurance. Inschattingen van respondenten en offertes gebaseerd op volgende situatie: Hoeveel denkt u dat de premie van een levensverzekering met overlijdensdekking van 100 000 euro een bediende van 35 jaar in goede gezondheid (niet-roker) zou kosten per maand (geen gevaarlijk beroep en gedekt tot de leeftijd van 70 jaar)?
Hoeveel denkt u dat de premie van een Arbeidsongeschiktheidrente van 750 euro per maand een bediende van 35 jaar in goede gezondheid (niet-roker) zou kosten per maand (geen gevaarlijk beroep en gedekt tot de pensioenleeftijd)?

Over ERGO Insurance Group

ERGO is één van de belangrijkste verzekeringsgroepen in Duitsland en Europa. De Groep is wereldwijd vertegenwoordigd in meer dan 30 landen en concentreert zijn activiteiten in Europa en Azië.
ERGO heeft een uitgebreid aanbod op het vlak van verzekering, voorziening en dienstverlening. Op de thuismarkt in Duitsland is ERGO een van de toonaangevende spelers in alle segmenten. De Groep telt ongeveer 43.000 werknemers die als loontrekkende bediende of als voltijds zelfstandig vertegenwoordiger werken.

In 2015 tekende de Groep een premie-incasso op van € 17,9 miljard. ERGO maakt deel uit van Munich Re, één van de grootste herverzekeraars en risicodragers ter wereld.

Meer informatie op www.ergo.com.

ERGO Insurance in België

In België is de groep Munich Re via drie ondernemingen actief: ERGO Insurance (levensverzekeringen), DKV Belgium (ziekteverzekering) en D.A.S. (rechtsbijstandverzekering).

ERGO Insurance is actief onder het merk ERGO via haar exclusief netwerk (ongeveer 500 actieve zelfstandige adviseurs en 300 agenten in België) en onder het merk ERGO Life via het makelaarsnetwerk (ongeveer 500 actieve onafhankelijke makelaars). De maatschappij telt 338 medewerkers die actief zijn op de hoofdzetel of in een van de 20 lokale Business Centers.

Meer dan 800.000 klanten in België hebben hun vertrouwen gegeven aan ERGO Insurance. De verzekeraar kon zich als een van de marktleiders plaatsen in het pensioenspaarsegment met een marktaandeel van 18,7%.

Meer informatie op www.ergo-insurance.be.

 

Contacteer ons
Nathalie De Heem Head of Marketing, ERGO Insurance
Benny Sterckx Marketing & Communication Manager, ERGO Insurance
Nathalie De Heem Head of Marketing, ERGO Insurance
Benny Sterckx Marketing & Communication Manager, ERGO Insurance
Over Grayling

PR Agency: Corporate & consumer brand communications - Media relations & trainings - Reputation & crisis management
// Grayling & Citigate (former PR Force)

Grayling
Kunstlaan 46 Avenue des Arts
1000 Brussels